Faculty Team

Administrative Team

Bhavesh Patel

M. Com., B. Ed.

Avnish Patel

M. Com.

Naran Rohit

GSLET, M. Com., M. L. I. Sc

Supporting Team

Sanjay Patel

Trushar Patel

Shyam Baraiya

Nilesh Patel