Faculty Team

Administrative & Supporting Team

Bhavesh Patel

Avnish Patel

Naran Rohit

Sanjay Patel

Trushar Patel

Shyam Baraiya

Nilesh Patel