OUR MANAGEMENT

Shri Prayasvin B Patel

(President)

Shri Manishbhai S. Patel

(Vice President)

Shri Sumantbhai J. Patel

Trustee

Shri Hemantbhai J. Patel

Trustee

Er. Bhikhubhai B. Patel

Chairman

Dr. S. G. Patel

Hon. Secretary

Dr. Bhavesh Patel

Kulpati

Shri B. P. Patel

Hon. Jt. Secretary

Shri Mehul D. Patel

Hon. Jt. Secretary

Shri R. C. Talati

Hon. Jt. Secretary

Shri K. S. Patel

Hon. Jt. Secretary

Shri V. H. Patel

Hon. Jt. Secretary