Faculty Team

Administrative Team

Bhavesh Patel

Account Department

Avnish Patel

Admin Department

Naran Rohit

Asst.Librarian

Supporting Team

Sanjay Patel

Trushar Patel

Shyam Baraiya

Sanjay Patel

Hamal

Ripul patel

Hamal